[Intel-wired-lan] [PATCH] iavf-linux: Fix incorrect adapter get in iavf_resume

Mateusz Palczewski mateusz.palczewski at intel.com
Wed Sep 2 12:54:59 UTC 2020


From: Sylwester Dziedziuch <sylwesterx.dziedziuch at intel.com>

When calling iavf_resume there was a crash because wrong
function was used to get iavf_adapter and net_device pointers.
Changed how iavf_resume is getting iavf_adapter and net_device
pointers from pci_dev.

Signed-off-by: Sylwester Dziedziuch <sylwesterx.dziedziuch at intel.com>
Reviewed-by: Aleksandr Loktionov <aleksandr.loktionov at intel.com>
---
 drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_main.c | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_main.c b/drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_main.c
index d870343cf..cf539db79 100644
--- a/drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_main.c
+++ b/drivers/net/ethernet/intel/iavf/iavf_main.c
@@ -3806,8 +3806,8 @@ static int __maybe_unused iavf_suspend(struct device *dev_d)
 static int __maybe_unused iavf_resume(struct device *dev_d)
 {
 	struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev_d);
-	struct iavf_adapter *adapter = pci_get_drvdata(pdev);
-	struct net_device *netdev = adapter->netdev;
+	struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
+	struct iavf_adapter *adapter = netdev_priv(netdev);
 	u32 err;
 
 	pci_set_master(pdev);
-- 
2.17.1

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Sowackiego 173 | 80-298 Gdask | Sd Rejonowy Gdask Pnoc | VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapita zakadowy 200.000 PLN.
Ta wiadomo wraz z zacznikami jest przeznaczona dla okrelonego adresata i moe zawiera informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomoci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwae jej usunicie; jakiekolwiek przegldanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.
 More information about the Intel-wired-lan mailing list