[Intel-wired-lan] [PATCH net v2 0/2] Multiple Traffic Class support for VF-d

Mateusz Palczewski mateusz.palczewski at intel.com
Wed Oct 7 10:23:25 UTC 2020


From: Przemyslaw Patynowski <przemyslawx.patynowski at intel.com>

This series focuses on adding flow director for both IPv6 support and
VLAN field.

Patch 1/2 focuses on implementing a flow director support for IPv6 by
adding packet templates, handlers and refactoring the code to make it
more generic.

Patch 2/2 allows user to specify VLAN field and add it to flow
director by showing vlan field in "ethtool -n ethx" command. It also
refactors static static arrays with runtime dummy packet creation.

Przemyslaw Patynowski (2):
 i40e: Add flow director support for IPv6
 i40e: VLAN field for flow director

 drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e.h    | 11 +-
 .../net/ethernet/intel/i40e/i40e_ethtool.c  | 239 +++++++-
 drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_main.c  | 79 ++-
 drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_txrx.c  | 529 +++++++++++-------
 drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_type.h  |  2 +
 5 files changed, 642 insertions(+), 218 deletions(-)

-- 
2.18.4

---------------------------------------------------------------------
Intel Technology Poland sp. z o.o.
ul. Sowackiego 173 | 80-298 Gdask | Sd Rejonowy Gdask Pnoc | VII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego - KRS 101882 | NIP 957-07-52-316 | Kapita zakadowy 200.000 PLN.
Ta wiadomo wraz z zacznikami jest przeznaczona dla okrelonego adresata i moe zawiera informacje poufne. W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomoci, prosimy o powiadomienie nadawcy oraz trwae jej usunicie; jakiekolwiek przegldanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.
This e-mail and any attachments may contain confidential material for the sole use of the intended recipient(s). If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete all copies; any review or distribution by others is strictly prohibited.
 More information about the Intel-wired-lan mailing list